Showsight November 2022

INTERNATIONAL & AKC GCHB CH HEARTY’S WONDER BOY

SHOWSIGHT MAGAZINE, NOVEMBER 2022 | 47